کارت کاستوم

5,000 تومان

شما با خرید کارت کاستوم میتوانید

دوستان خود را در زمان دلخواه خود به چالش دعوت کنید

همچنین بازی خود را بسنجید و ببینید چه کسی برنده نبرد خواد شد

  1. در صورت ورود اشتباه اطلاعات بازی سفارش شما انجام نخواهد شد
  2. سفارش سریع در اولویت و زودتر از سفارشات عادی انجام می شود
  3. پیگیری وضعیت سفارشات حداکثر تا دو روز امکان پذیر می باشد