ساده با فیلتر کردن

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” orderby=”name” type=”masonry” image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_pos=”middle” text_size=”large” text_hover=”slide”]

استایل فیلتر Ouline

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” orderby=”name” type=”masonry” image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”blur” text_pos=”middle”]

شما می توانید بین بسیاری از سبک های ناوبری فیلتر متفاوت را انتخاب کنید و آنها را به سمت چپ یا راست تراز کنید
.

استایل اسلایدر

[ux_portfolio style=”shade” orderby=”name” columns=”5″ image_hover=”zoom” image_hover_alt=”grayscale”]

استایل شبکه

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” number=”4″ offset=”4″ orderby=”name” type=”grid” grid=”3″ image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_align=”left” text_size=”large” text_hover=”bounce”]

تمام عرض شبکه ای

[ux_portfolio style=”overlay” filter=”true” filter_nav=”outline” number=”4″ orderby=”name” type=”grid” grid=”3″ width=”full-width” col_spacing=”collapse” image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_align=”left” text_size=”large” text_hover=”bounce”]

بین 14 طرح بندی شبکه premade مختلف را انتخاب کنید.

باز میشود در ligtbox

[ux_portfolio lightbox=”true”]